OBEC LIPINA > Opravné prostředky

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ,

kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě

žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

 

§16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí

žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým

materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne

doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode

dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro

rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne

doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze

prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na

základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud

přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti.

Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší

rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o

odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí

požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ

lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

 

§16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(dále jen “stížnost”) může podat žadatel,

 1. a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem

uvedeným v § 6,

 1. b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d)

nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo

předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno

rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

 1. c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo

o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

 1. d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst.

3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými

v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost

podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní

povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30

dnů ode dne

 1. a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo
 • 17 odst. 3,
 1. b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14

odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým

materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy

mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela

nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo

konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí

o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle

odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup

povinného subjektu a rozhodne tak, že

 1. a) postup povinného subjektu potvrdí,
 2. b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě,

která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení

rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně

předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

 1. c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám

nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup

nelze použít vůči orgánům územních samosprávných

celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle

odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného

subjektu a rozhodne tak, že

 1. a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
 2. b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze

použít vůči orgánům územních samosprávných celků při

výkonu samostatné působnosti, nebo

 1. c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě,

která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení

rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li

o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním

samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode

dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli

a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle

odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí

podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v

případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178

odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20

odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c),

žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c)

postupovat obdobně.