OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Systém sběru a svozu odpadu door-to-door

Systém sběru a svozu odpadu door-to-door

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko, získala naše obec 150 kusů nádob na tříděné odpady, z nichž většina byla zapůjčena občanům obce k zavedení systému door-to-door v naší obci. Vzhledem k dodatečnému  zájmu našich občanů o takové nádoby došlo následně k zakoupení dalších 85 kusů 240ti litrových nádob na tříděný odpad.

Cílem tohoto projektu bylo snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro další výrobu a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo ve spalovnách odpadu.
Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

popelnice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.